ޕާޓީގެ އޮނިގަނޑު

ޕާޓީގެ އޮނިގަނޑު އެކުލެވިގެންވާނީ ތިރީގައި މިވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

 1. ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް އެވެ
 2. ގައުމީ ކައުންސިލް
 3. ސެކްރެޓޭރިއަޓުންނެވެ
 4. ޕޮލިސީ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކައުންސިލް
 5. މަޖިލިސް ކައުންސިލް
 6. ސިޓީ މަޖްލިސް…
 7. އައިލެންޑް މަޖްލިސް އެވެ
 8. ދީނީ ކަންކަމާ ބެހޭ ކައުންސިލް
 9. އަންހެނުންގެ ކައުންސިލް…
 10. ޒުވާނުންގެ ކައުންސިލް
 11. ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ކައުންސިލް
 12. ދާއިރާތަކުގެ ގޮފިތަކެވެ