އަންހެނުންގެ ފިޔަވަޅެވެ

މޯލްޑިވިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެލަޔަންސްގެ އަންހެނުންގެ ކައުންސިލަކީ އެ ޕާޓީގެ މައި ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އަދި މިހާރު ހަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ އަންހެނުންގެ ތަމްސީލެކެވެ. އަންހެނުންގެ މަޖިލީހަކީ އަންހެނުންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކޮށް، ތައުލީމާއި، ސިއްހަތާއި، އިގްތިސާދީ، އިޖުތިމާއީ، އަދި ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގައި އެމީހުން ބާރުވެރި ކުރުވުމަށްޓަކައި އުފެއްދި ކައުންސިލެކެވެ.

 

އަންހެނުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޤްޞަދުތަކާއި މަޤްޞަދުތައް – އެމް.ޑީ.އޭ

 

ވިމެންސް ކައުންސިލް އޮފް މޯލްޑިވިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެލަޔަންސްގެ އަސާސީ މަގުސަދަކީ؛

 • To broaden the activities of theމޯލްޑިވިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެލަޔަންސް އާއި އަންހެނުންގެ ކައުންސިލްގައި އިތުރަށް އަންހެނުން ބައިވެރިވުމަށް ހިތްވަރު ދިނުން.
 • ޕްލެޓްފޯމެއް ހޯދައިދީ، އެމްޑީއޭ މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާއި، ލޯކަލް ކައުންސިލް، އަދި ވިމެން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގައި އިތުރު އަންހެނުން ބައިވެރިވުމަށް ހިތްވަރު ދިނުން.
 • ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާއި، ލޯކަލް ކައުންސިލް، އަދި ޑަބްލިޔުޑީސީ އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ އަންހެނުންނަށް އެހީތެރިވެދޭނެ މިންގަނޑަކާއި އުކުޅުތަކެއް ކަނޑައެޅުން.
  ޤާނޫނުގެ ގޮތުން އަންހެނުންނާ ގުޅޭ އެކިއެކި ކަންބޮޑުވުންތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް، އެކަމާ ގުޅޭ މުހިންމު މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ދިރާސާތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސް އިތުރަށް މަޝްވަރާ ކުރުމަށް އެމްޑީއޭގެ ޤައުމީ މަޖިލީހާއި ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕަށް ހުށަހެޅުމާއި، އަންހެނުންގެ ޤާނޫނާ ގުޅޭ ބިލްތަކަށް އިސްލާހު ގެނައުން.
 • މުޖުތަމަޢުގައިވެސް އަދި ޕާޓީގައިވެސް ދިރިއުޅޭ އަންހެނުންނާމެދު އެއްވެސް ކަހަލަ އަނިޔާއެއް (ނަފްސާނީ/ ޖިސްމާނީ) އަދި އަޚްލާޤީ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ހިނގާތޯ ބެލުމަށް މޮނިޓަރިންގ ބޮޑީއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުން. ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ބިރުދައްކައިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށްޓަކައި މި މައްސަލަތައް ވަގުތުން ހައްލުކުރެވޭނެކަން ކަށަވަރުކުރުން.
 • މުޖުތަމަޢުގައި ތިބޭ އަންހެނުންނަކީ ނަމޫނާ ބަޔެއްކަން ކަށަވަރުކޮށް، އިސްލާމްދީނަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢަޤީދާ ޢަމަލުކޮށް، ސުންނަތް ދަމަހައްޓައިގެން އިސްލާމްދީނުގެ ޝަރީޢަތާ އެއްގޮތަށް އުޅޭ އަންހެނުންކަން ކަށަވަރުކުރުން.
 • އަންހެނުންނަކީ ރައްކާތެރި، އަދި ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ތިބެ، މުޖުތަމައުގައި ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގެ ދިރިއުޅުމެއް އުޅެވޭނެ ގޮތްތައް ކަށަވަރުކޮށް، ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައިގެން ފިޓްނަސް ހަރަކާތްތަކުގައި އެހީތެރިވެދީގެން.

 

ވިމެންސް ކައުންސިލް އޮފް މޯލްޑިވިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެލަޔަންސްގެ އެކުލެވުން

 

މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެލަޔަންސްގެ ވިމެންސް ކައުންސިލްގެ އެކުލެވުން ތިރީގައި މިވަނީ؛

 1. އަންހެނުންގެ ކައުންސިލްގެ ޗެއާޕާސަން – (އަލްފާޟިލާ އަނޫޝާ ޢަބްދުލް ލަތީފް)
 2. އަންހެނުންގެ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް – އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝެހެނާޒް މޫސާ
 3. ސެކްރެޓަރީ އޮފް ވިމެންސް ކައުންސިލް – އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ޝަރީފް
 4. މެންބަރު – އަލްފާޟިލާ އަނީސާ މުޙައްމަދު
 5. މެންބަރު – އަލްފާޟިލާ ހައްވާ ބަޝީރާ
 6. މެންބަރު– އަމީރާ މުޙައްމަދު

ފުރިހަމައަށް ޢާއްމު ހަމަހަމަކަމާއި ފަރުދީ މިނިވަންކަން ޙަޤީޤަތަކަށް ހެދުމެވެ

އެމްޑީއޭ އެވެ