އެމްޑީއޭ: މޯލްޑިވިއަން ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެން ޖެހޭނެ

މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެލަޔަންސް (އެމްޑީއޭ) އިން ބުދަ ދުވަހު ބުނީ އަވަށްޓެރި ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ މައްސަލަތަކަށް މޯލްޑިވްސް ވައްދާފައިވާ ކަމަށެވެ

މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެލަޔަންސް (އެމްޑީއޭ) އިން ބުދަ ދުވަހު ބުނީ އަވަށްޓެރި ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ މައްސަލަތަކަށް މޯލްޑިވްސް ވަށާލާފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މި ބަޔާން ނެރުނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ވައިގެ ސިފައިންގެ އޭއެން32 ސިފައިން ދަތުރުކުރާ ބޯޓެއްގައި ސްރީލަންކާގެ ރައީސް ރައީސް ގޮޓަބަޔާ ރާޖަޕަކްސާ މޯލްޑިވްސްއަށް ވަޑައިގަތުމުން ބައިނަލްއަގްވާމީ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް ކުރުމުންނެވެ.

އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެމްޑީއޭއިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ވަނީ ރާޖަޕަކްސާއާ ދެކޮޅަށް އެގައުމުގެ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި މޯލްޑިވްސްއިން ރާޖަޕަކްސާ ރާއްޖެއަށް އެތެރެވުމަށް ނިންމި ނިންމުން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކޮށްފައެވެ.

“އެހެން ގައުމެއްގެ އެތެރޭގެ މައްސަލަތަކުގައި މޯލްޑިވްސް ބައިވެރިވުމަކީ އިންތިހާއަށް ހާސްވާ ކަމެއް. މި ނިންމުމުގެ ނަތީޖާ އަންނަން އޮތް އެތައް ޖީލުތަކަށް އިހުސާސް ކުރެވޭނެ.”

އެ ބަޔާނުގައި އިތުރަށް ތުހުމަތުކޮށްފައި ވަނީ ރާޖަޕަކްސަ މޯލްޑިވްސްއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އިސްކޮށް ހުންނަވާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކަމަށާއި، މިއީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ދަތިކަމުގެ ފުންމިނުގައި އޮތް ‘އިހްސާސްތަކުގައި ޖަހާފައިވާ’ ކަމަށެވެ.

“ރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މާފަށް އެދުމަށް މޯލްޑިވިއަން ސަރުކާރަށްވެސް ގޮވާލަން.”

މީގެ އިތުރުން މުސްތަޤްބަލުގައި އެފަދަ ޢަމަލުތަކުން ދުރުހެލިވުމަށް ސަރުކާރާއި އެހެނިހެން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެމްޑީއޭއިން ގޮވާލާފައިވެއެވެ.

އެމްޑީއޭއިން ފާހަގަކުރި ގޮތުގައި މޯލްޑިވްސް ނިއުޓްރަލް ޑިޕްލޮމެޓިކް ސިޔާސަތުތަކުގައި ސާބިތުވެ ދެމިއޮތްތާ އަހަރުތަކެއް ވެއްޖެ ކަމަށާއި، މިކަމުން ވަކިވެ ގައުމުތަކުގެ އެތެރޭގެ މައްސަލަތަކުގައި ބަހެއް ބުނުމަކީ ސަރުކާރުން ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އަދި މިކަން ހިނގި ގޮތް ތަހުގީގުކޮށް، މިކަން ދިމާވި ހާދިސާތައް މޯލްޑިވްސްގެ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުންފިލުވުމަށްވެސް އެޕާޓީން ގޮވާލާފައިވެއެވެ.

ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސްގެ ދުބާއީ އާއި އަބޫދާބީއަށް ފުރާވަޑައިގަތުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތް ނާކާމިޔާބުވުމުން – އާންމުންގެ ގަތުލުއާންމާ ގުޅިގެން ރައީސް ރާޖަޕަކްސަ މަގާމުން ވަކިވާން ޖެހުމުގެ އެންމެ ގަޑިއެއްހާއިރު ކުރިން އަވަށްޓެރި މޯލްޑިވްސްއަށް ވަޑައިގެންނެވީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ރާއްޖެއިން ފިއްލަވައިގެންނެވެ ޖަޒީރާ ގައުމުގެ ފަނާކުރަނިވި އިގްތިސާދީ ދަތިކަމުން ބާރުއެޅި އެވެ.

އޭނާއާއެކު އަނބިކަނބަލުންނާއި ސެކިއުރިޓީގެ ދެ ފަރާތެއްވެސް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ރައީސް ރާޖަޕަކްސަ ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މޯލްޑިވިއަންގެ އެއްވެސް ކަމާބެހޭ ފަރާތަކުން ރަސްމީ ބަޔާންތަކެއް ނެރެފައެއް ނުވެއެވެ.

ލަންކާގެ ރައީސުން ވެރިކަމުގައި ތިއްބަވައިގެން ހައްޔަރުކުރުމުން ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާއިރު، ރާޖަޕަކްސަ ފިލަން ރާވާފައި ވަނީ އަދިވެސް ދުސްތޫރީ އިމްތިޔާޒެއް އޮއްވާ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. އޭނާ ރަސްމީކޮށް އިސްތިއުފާ ދެއްވިކަން އިއުލާން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު އެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ރައީސް ރާޖަޕަކްސަ މޯލްޑިވްސްއަށް ވަޑައިގެންނެވީ ސްރީލަންކާގެ ބަންޑާރަ ނައިބު އެމަނިކުފާނާ ދެކޮޅަށް ދަތުރުކުރުން މަނާކުރުމަށް އެގައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި ދަނޑިވަޅެއްގަ އެވެ.

ރައީސް ވަކިވެވަޑައިގަތީ މަސްތަކެއް ވަންދެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުޒާހަރާތަކަށް ފަހު ހޮނިހިރު ދުވަހު މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން އެމަނިކުފާނުގެ ގެއަށާއި އޮފީހަށާއި ބޮޑުވަޒީރުގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް އަރައިގަތުމުންނެވެ. މި މުޒާހަރާތަކުގެ ސަބަބުން ފާއިތުވި ދެ ދިހަ އަހަރުގެ ބޮޑު ބައެއްގައި ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރި އޭނާގެ އާއިލާގެ ސިޔާސީ ދަރިކޮޅު ވަނީ ރޫޅާލައިފަ އެވެ.

އާންމުން މުޒާހަރާ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ތުހުމަތު ކުރަނީ ރައީސް އާއި އޭނާގެ ގާތްތިމާގެ މީހުން ސަރުކާރުގެ ޚަޒާނާއިން ފައިސާ ސައިފޯން ކޮށްގެން އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ގެންގުޅުނު ކަމަށާއި ރާޖަޕަކްސާގެ ވެރިކަމުގައި އިގްތިސާދު ގޯސްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުން ގައުމު ވެއްޓުން އަވަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތައް އާއިލާއިން އިންކާރުކުރި ނަމަވެސް، ރައީސް ރާޖަޕަކްސަ ވަނީ އޭނާގެ ބައެއް ސިޔާސަތުތަކުގެ ސަބަބުން އެ ހަލަބޮލިކަމަށް ބާރުއަޅާފައިވާކަން ގަބޫލުކުރައްވާފަ އެވެ.

ސްރީލަންކާގެ ޕާލަމެންޓްގެ ރައީސް މަހިންދާ ޔަޕާ އަބޭވަރޑެނާ ވިދާޅުވީ މިހާރުގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާޖަޕަކްސާ އައްޔަން ކުރެއްވީ ވަގުތީ ގޮތުން އެކްޓިން ރައީސްގެ މަގާމަށް ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސް ރާޖަޕަކްސަ ދެއްވިކަން ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.