ފައުންޑަރުންނެވެ

ފައުންޑަރ އަދި ލީޑަރެވެ

އެމްޑީއޭ އުފެއްދެވީ ޤާބިލް ލީޑަރޝިޕްގެ ދަށުން ހއ. އެފްޑީ. އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު 61 ފައުންޑިންގ މެންބަރުންނާއެކު 2012 ވަނަ އަހަރު.