ދާއިރާތަކުގެ ގޮފިތަކެވެ

ހއ އަލިފް އަތޮޅު

 1. ހއ. ހޯރަފުށްޓެވެ
 2. ހއ. ބައާރާ އެވެ
 3. ހއ. ކެލާ އެވެ
 4. ހއ. އިހަވަންދޫ އެވެ
 5. ހއ. އުތީމު އެވެ
 6. ހއ. އުލިގަމު އެވެ
 7. ހއ. ވަޝަފަރު އެވެ
 8. ހއ. މާރެންދޫ އެވެ
 9. ހއ. މުރައިދޫ އެވެ
 10. ހއ. މޮލަދޫ އެވެ
 11. ހއ. ފިއްލަދޫ އެވެ
 12. ހއ. ދިއްދޫ އެވެ
 13. ހއ. ތުރާކުނު އެވެ
 14. ހއ. ތަކަންދޫ އެވެ

ހއ ދާލު އަތޮޅު

 1. ހދ. ހަނިމާދޫ އެވެ
 2. ހދ. ހިރިމަރަދޫ އެވެ
 3. ހދ. ނޮލިވަރަންފަރޫ އެވެ
 4. ހދ. ނޮލިވަރަން އެވެ
 5. ހދ. ނޭކުރެންދޫ އެވެ
 6. ހދ. ނައިވާދޫ އެވެ
 7. ހދ. ނެއްލައިދޫ އެވެ
 8. ހދ. ކުރިނބީ އެވެ
 9. ހދ. ކުމުންދޫ އެވެ
 10. ހދ. ވައިކަރަދޫ އެވެ
 11. ހދ. މަކުނުދޫ އެވެ
 12. ހދ. ފައިނޭ

ޝަވިޔަނި އަތޮޅުގައެވެ

 1. ޝް. ނަރޫދޫ އެވެ
 2. ޝް. ނޫމަރާ އެވެ
 3. ޝް. ބިލެއިފާހި އެވެ
 4. ޝް. ޅައިމަގު އެވެ
 5. ޝް. ކަނޑިތީމު އެވެ
 6. ޝް. ކޮމަންޑޫ އެވެ
 7. ޝް. މާޅޮހެވެ
 8. ޝް. މާއުނގޫދޫ އެވެ
 9. ޝް. މިލަންދޫ އެވެ
 10. ޝް. ފޮނަދޫ އެވެ
 11. ޝް. ފޯކައިދޫ އެވެ
 12. ޝް. ފީވަހެވެ
 13. ޝް. ފެއިދޫ އެވެ
 14. ޝް. ގޮއިދޫ އެވެ

ހއ އަލިފް އަތޮޅު

 1. ނ.ހެންބަދޫ އެވެ
 2. ނ.ހޯލްހުދޫ އެވެ
 3. ނ.ލޯހީ އެވެ
 4. ނ.ކެނދިކުލުދޫ އެވެ
 5. ނ.ކުޑަފަރީ އެވެ
 6. ނ.ވެލިދޫ އެވެ
 7. ނ.މަނަދޫ އެވެ
 8. ނ.މާލެދޫ އެވެ
 9. ނ.މާފަރު އެވެ
 10. ނ.މިލަދޫ އެވެ
 11. ނ.މަގޫދޫ އެވެ
 12. ނ.ފޮއްދޫ އެވެ
 13. ނ.ލަންދޫ އެވެ

ހއ ދާލު އަތޮޅު

 1. ރ.ހުޅުދޫފާރޫ އެވެ
 2. ރ.ރަސްމާދޫ އެވެ
 3. ރ.ރަސްގެތީމު އެވެ
 4. ކިނޮޅަސް އެވެ
 5. އިންނަމާދޫ އެވެ
 6. އިނގުރައިދޫ އެވެ
 7. ރ.އަނގޮލިތީމު އެވެ
 8. އުނގޫފާރު ރ
 9. ރ.އަލިފުސާހީ އެވެ
 10. ރ.ވަދޫ އެވެ
 11. ރ.މަކުރަތޫ އެވެ
 12. މީދޫ އެވެ
 13. މަޑުއްވަރީ އެވެ
 14. ރ.ފައިނޫ އެވެ
 15. ރ.ދުވާފަރު އެވެ

ޝަވިޔަނި އަތޮޅުގައެވެ

 1. ބ.ހިތަދޫ އެވެ
 2. ބ.ކިހާދޫ އެވެ
 3. ބ.ކެންދޫ އެވެ
 4. ބ.ކަމަދޫ އެވެ
 5. ކުޑަރިކިލްހޫ ބ
 6. ބ.އެއިދަފުށްޓެވެ
 7. ބ.މާލޯސް އެވެ
 8. ބ.ފެހެންދޫ އެވެ
 9. ފުލަދޫ ބ
 10. ބ.ދޮންފަނު އެވެ
 11. ބ.ދަރަވަންދޫ އެވެ
 12. ބ.ތުލާދޫ އެވެ
 13. ގޮއިދޫ އެވެ

ލ.އަތޮޅު ހއ

 1. ލ. ހިންނަވަރު އެވެ
 2. ލ. ނައިފަރު އެވެ
 3. ލ. ކުރެންދޫ އެވެ
 4. ލ. އޮލްހުވެލިފުށްޓެވެ

ކާފް އަތޮޅުގައެވެ

 1. ކ.ހިންމަފުށްޓެވެ
 2. ކ.ހުރާ އެވެ
 3. ކ.ކާށިދޫ އެވެ
 4. ކ.މާފުށްޓެވެ
 5. ކ.ދިއްފުށި އެވެ
 6. ކ.ތުލުސްދޫ އެވެ
 7. ގުރައިދޫ އެވެ
 8. ކ.ގުލްހީ އެވެ
 9. ކ.ގާފަރު އެވެ

ފިރިހެން

 1. މެދު ހެންވޭއިރު އެވެ
 2. ހެންވޭއިރު ދ
 3. ހެންވޭއިރު އުތޫރޫ އެވެ
 4. ހެންވޭއިރު ހުޅުނގޫދޫ އެވެ
 5. ގަލޮޅު އުތޫރޫ އެވެ
 6. ގަލޮޅުދޫދެކުނު އެވެ
 7. މަޗަންގޮޅީ އުތޫރޫ އެވެ
 8. މަޗަންގޮޅީ މޭދޫ އެވެ
 9. މަޗަންގޮޅީ ދ
 10. މާފަންނު އުތޫރޫ އެވެ
 11. މާފަންނު މޭދޫ އެވެ
 12. މާފަންނު ދެއްކުނު އެވެ
 13. މާފަންނު ހުޅަނގު އެވެ

އަލީފް އާލިފް އަތޮޅު

 1. އއ. ހިމެންދޫ އެވެ
 2. އއ. ރަސްދޫ އެވެ
 3. އއ. ބޮދޫފުލަދޫ އެވެ
 4. އއ. އުކުލާސް އެވެ
 5. އއ. މަތިވެރީ އެވެ
 6. އއ. ފެރިދޫ އެވެ
 7. އއ. ތޮއްޑޫ އެވެ
 8. އއ. މާލޯސް އެވެ

އަލީފް ދާލް އަތޮޅު

 1. އދ. ހަންނާމީދޫ އެވެ
 2. އދ. ކުނބުރޫދޫ އެވެ
 3. އދ. އޮމަދޫ އެވެ
 4. އދ. މަހިބަދޫ އެވެ
 5. އދ. މަންދޫ އެވެ
 6. އދ. މާމިންގިލި އެވެ
 7. އދ. ފެންފުށި އެވެ
 8. އދ. ދަނގެތީ އެވެ
 9. އދ. ދިއްދޫ އެވެ
 10. އދ. ދިގުރާހެވެ

ވާވް އަތޮޅު

 1. ވ.ރަކީދޫ އެވެ
 2. ވ.ކެޔޮދޫ އެވެ
 3. ވ.ފުލްހިދޫ އެވެ
 4. ވ.ފެލިދޫ އެވެ
 5. ވ.ތިނާދޫ އެވެ

މީމް އަތޮޅު

 1. މ.ނަލަފުށި އެވެ
 2. މ.ރައިމަންދޫ އެވެ
 3. މ.ކޮލަފުށި އެވެ
 4. މ.ވޭވަހެވެ
 5. މ.މުލީ އެވެ
 6. މ.މުލާހް އެވެ
 7. މ.މަޑުވަރީ އެވެ
 8. މ.ދިގަރު

ފާފް އަތޮޅު

 1. ފ.ނިލަންދޫ އެވެ
 2. ފ.ބިލެއިދޫ އެވެ
 3. ފ.މަގޫދޫ
 4. ފ.ފީއަލީ އެވެ
 5. ފ.ދަރަންބޫދޫ އެވެ

ދާލް އަތޮޅު…

 1. ދ. ހުޅުދެލެ އެވެ
 2. ދ. ރިނބިދޫ އެވެ
 3. ދ. ބަނޑިދޫ އެވެ
 4. ދ. މާއެނބޫދޫ އެވެ
 5. ދ. މީދޫ އެވެ
 6. ދ. ކުޑަހުވަދޫ އެވެ

ތާ އަތޮޅު

 1. ތ. ހިރިލަންދޫ އެވެ
 2. ތ. ބުރޫނީ އެވެ
 3. ތ. ކިނބިދޫ އެވެ
 4. ތ. ކަނޑޫދޫ އެވެ
 5. ތ. އޮމަދޫ އެވެ
 6. ތ. ވޭމަންޑޫ އެވެ
 7. ތ. ވިލުފުށި އެވެ
 8. ތ. މަޑިފުށްޓެވެ
 9. ތ. ދިޔާމިގިލި އެވެ
 10. ތ. ތިމަރަފުށި އެވެ
 11. ތ. ގުރައިދޫ އެވެ
 12. ތ. ގާދިއްފުށި އެވެ

ލާމު އަތޮޅު

 1. ލ.ހިތަދޫ އެވެ
 2. ކުނަހަންދޫ އެވެ
 3. ލ.ކަލަދޫ އެވެ
 4. ލ.އިސްދޫ އެވެ
 5. ލ.މުންދޫ އެވެ
 6. ލ.މާބައިދޫ އެވެ
 7. ލ.މާވަހަށެވެ
 8. ލ.މާވަހަށެވެ
 9. ލ.ފޮނަދޫ އެވެ
 10. ލ
 11. ލ.ގަން އެވެ

ގާފް އާލިފް އަތޮޅުގައެވެ

 1. ގއ.ނިލަންދޫ އެވެ
 2. ގއ. ކޮނޑޭ އެވެ
 3. ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ އެވެ
 4. ގއ. ކޮލަމާފުށްޓެވެ
 5. ގއ. ވިލިނގިލި އެވެ
 6. ގއ. މާމެންދޫ އެވެ
 7. ގއ. ދަނގޫދޫ އެވެ
 8. ގއ. ދިވެހިރާއްޖެ
 9. ގއ. ގެމަނަފުށި އެވެ

ގާފް ދާލް އަތޮޅު

 1. ތިނަދޫ އުތޫރޫ އެވެ
 2. ތިނަދޫ ދ
 3. ގދ. ހޯނޑެއްދޫ އެވެ
 4. ގދ. ނަޑެލާ އެވެ
 5. ގދ. ރަތަފަންދޫ އެވެ
 6. ގދ. ވާދޫ އެވެ
 7. ގދ. މަޑަވެލީ އެވެ
 8. ގދ. ފިޔޯރީ އެވެ
 9. ގދ. ތިނަދޫ އެވެ
 10. ގދ. ގައްދޫ އެވެ
 11. ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ އެވެ

ފުވައްމުލާ އެވެ

 1. ދަޑިމަގު އެވެ
 2. ހުވަދޫ އެވެ
 3. ދިގުވާދޫ އެވެ
 4. މާދަންދޫ އެވެ
 5. މިސްކީމަގޫ އެވެ
 6. ފުނަދޫ އެވެ
 7. ދުހޫދީގަން އެވެ

އައްޑޫ ސިޓީ އެވެ

 1. ހިތަދޫ އުތޫރޫ އެވެ
 2. ހިތަދޫ މެދުގައެވެ
 3. ހިތަދޫ ދ
 4. މަރަދޫ އެވެ
 5. މަރަދޫ ފޭދޫ އެވެ
 6. ފެއިދޫ އެވެ
 7. ހުޅުދޫ އެވެ
 8. މީދޫ އެވެ