އެމްޑީއޭ އާއި ބެހޭގޮތުން

އައިޑިއޮލޮޖިކަލް ޕާޓީ ފޯރ ނެކްސްޓް ޖެނެރޭޝަން

އަޅުގަނޑުމެން ތަޞައްވުރު ކުރަނީ، އެންމެންނަށް ސުލްޙައާއި، ހަމަޖެހުމާއި، ތަނަވަސްކަމާއި، ރައްކާތެރިކަން ބިނާކުރުމަށްޓަކައި އިޖުތިމާޢީ ބަދަލުތަކާއެކު އިންޤިލާބީ ތަރައްޤީއެއް.

މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެލަޔަންސް (އެމްޑީއޭ)

މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެލަޔަންސް (އެމްޑީއޭ) ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައި ފެށީ 2010 ވަނަ އަހަރު އޮނަރަބަލްގެ ގާބިލް ލީޑަރޝިޕްގެ ދަށުންނެވެ. އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު، ދާލް މީދޫ ދާއިރާ ތަމްސީލު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެވެ. އެ ދުވަސްވަރު ގައުމުގައި ސިޔާސީ ގޮތުން ބޮޑު ހަލަބޮލިކަމެއް އުފެދުނު ކަމުން މި ހަރަކާތުގެ މަގުސަދަކީ އާންމުން އެދޭ ހަމަޖެހުމާއި ތަރައްގީ ގެނައުމެވެ. ފަހުން މި ހަރަކާތަށް މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެލަޔަންސްގެ ނަމުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނީ 20 ޑިސެމްބަރު 2012 ގައި، 07 ފެބްރުއަރީ 2012 ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށްފަހު ގައުމު ސިޔާސީ ބަދަލެއްގެ ތެރޭގައި އޮތް އިރު، އޭރު އެމްޑީއޭގައި ތިން މަޖިލިސް މެންބަރަކު އޮނަރަބަލް. އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު (ދާލް މީދޫ ދާއިރާ)، އދ. އަހުމަދު އާމިރު (ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ) އާއި ހއ. އަހުމަދު މޫސާ (ކުރެންދޫ ދާއިރާ) އެވެ. އެމްޑީއޭގެ ޝިއާރަކީ “އަހަރެންގެ ގައުމަށް އަހަރެންގެ ހިއްސާ” ކަމަށާއި، އެންމެންނަށް ސުލްހައާއި ހަމަޖެހުމާއި ތަނަވަސްކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ބިނާކުރުމަށް އިންގިލާބީ އިޖުތިމާއީ ބަދަލެއް ތަސައްވަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެވެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އެމްޑީއޭއިން ވަނީ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް) އާއެކު ކޯލިޝަން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ. ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވިއެވެ.

އެމްޑީއޭ އަކީ 2013 އިން 2018 އަށް ސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަންގެ މުހިންމު މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި ކެބިނެޓްގެ ދެ ގޮނޑި، އަދި ސަރުކާރުގެ އެތައް ޕޯޓްފޯލިއޯއެއް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަތް ގޮނޑި ހިފަހައްޓަވާ ބޭފުޅެކެވެ. މިއަދު ހީވާގި އިދިކޮޅު ޕާޓީއަކަށް ވުމުން އެމްޑީއޭ އަށް މޯލްޑިވްސް ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ލިބިއްޖެ އެވެ. އެމްޑީއޭ އަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަގުބޫލު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޕާޓީއެކެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ މައިލްސްޓޯންސް

 
870
2010

ފެށުނީ ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައެވެ

ހަރަކާތަކީ އާންމުން އެދޭ ހަމަޖެހުމާއި ތަރައްގީ ގެނައުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތެކެވެ.


875

2012

ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައި

މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެލަޔަންސް އާއި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވަނީ 20 ޑިސެމްބަރ 2012 ގައެވެ.


876

2013

ކޯލިޝަން ސަރުކާރެވެ

އެމްޑީއޭ އަކީ 2013 އިން 2018 އަށް ސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަންގެ މުހިންމު މެންބަރެކެވެ.


877

2022

އެކްޓިވް އަދި އެންގޭޖިންގ އެވެ

އެމްޑީއޭ އަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަގުބޫލު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޕާޓީއެކެވެ.

 

871