ޒުވާނުންގެ ފިޔަވަޅެވެ

ޔޫތު ކައުންސިލް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެލަޔަންސަކީ ޕާޓީގެ ޒުވާނުން އެކި މީޑިއަމްތަކުގައި ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތެވެ. ކައުންސިލް އެކުލަވާލެވުނީ ޒުވާނުން ބާރުވެރިކުރުމަށާއި ޕާޓީއާއި ގައުމުގެ ޒުވާނުންނަށް ވުމަށް އަދި ހީވާގި އަޑަކަށް ވުމަށްޓަކައެވެ.

 

ޒުވާނުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޤްޞަދުތައް
 

ޔޫތު ކައުންސިލް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެލަޔަންސްގެ އަސާސީ މަގުސަދުތަކަކީ ޕާޓީގެ ޒުވާން މެމްބަރުންނާއި ގައުމުގެ ޒުވާނުންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރުމާއި ޒުވާނުން ބާރުވެރިކުރުވުމާއި ޒުވާނުންނަށް ތައުލީމާއި ވަޒީފާއާއި ތަރައްގީއާއި އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުން ހޯދައިދިނުމެވެ.

ވިމެންސް ކައުންސިލް އޮފް މޯލްޑިވިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެލަޔަންސްގެ އެކުލެވުން

ވިމެންސް ކައުންސިލް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެލަޔަންސްގެ އެކުލެވުން ތިރީގައި މިވަނީ؛

  1. ޗެއާޕާސަން – އަލީ އަމީރު
  2. ޑެޕިއުޓީ ޗެއާޕާސަން – ހުސައިން ޖިހާދު
  3. ސެކްރެޓަރީ – ހަސަން ސައިފް
  4. އާންމު މެންބަރު – ފާތުމަތު ސާދާ މުހައްމަދު އިބްރާހިމް
  5. އާންމު މެންބަރު – ފާތިމަތު ހަސްމާ
  6. އާންމު މެންބަރު – އިސްމާޢީލް ޝަފްރާޒް

ފުރިހަމައަށް ޢާއްމު ހަމަހަމަކަމާއި ފަރުދީ މިނިވަންކަން ޙަޤީޤަތަކަށް ހެދުމެވެ

އެމްޑީއޭ އެވެ