ޗާޓަރެވެ

ދީނީ & އަޚްލާޤީ އަގުތައް ދަމަހައްޓާށެވެ
އެންމެންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތުތަކެއް ހޯދައިދިނުން
އެންމެންނަށް އިންސާފު
މިހާރުގެ ޖީލާއި އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ހިއުމަން ރިސޯސްތައް ބިނާކުރުން
ސުލްހައާއި ހަމަޖެހުމާއި ތަނަވަސްކަމާއި އެންމެންނަށް ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންދިއުން
ރައްޔިތުންގެ ނާރުތަކާއި ޝުއޫރުތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުން
ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އިންސާނީ ކަރާމާތާއި ހަމަހަމަކަން ވަރުގަދައަށް ޤާއިމުވެފައިވާ މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުން
މޯލްޑިވްސްގެ ރައްޔިތުން އެދޭ ތަރައްޤީއަކަށް ވުމަށެވެ